Välkommen till Kölingared!

Kölingareds kyrka - höst Välkommen till www.kolingared.se!
Här presenteras kortfattad information om vår vackra bygd, föreningslivet, tips på aktiviteter, nyheter samt ”kommande händelser”.  Välj i menyraden ovan. Tips, idéer synpunkter på hemsidan m.m. lämnar du till: mailto: tomasjacov@gmail.com eller någon i byalagets styrelsen, (se under Byalaget).

Kölingared är den största av socknarna i Ulricehamns kommun. Den ligger längst i öster och gränsar mot Mullsjö kommun, i Jönköpings län. Socken omfattar drygt 7000 hektar. Här bor för närvarande cirka 130 personer. Annat var det i mitten av 1800-talet då befolkningen uppgick till cirka 1600 personer.  Jord- och skogsbruk har varit de dominerande näringsgrenarna. I takt med jordbrukets mekaniseringen och den sjunkande lönsamheten har småjordbruken mist sin betydelse som inkomstkälla. Idag är det endast ett fåtal familjer som helt försörjer sig på jordbruk. Många arbetar på annat håll; Mullsjö, Jönköping, Ulricehamn, Borås eller i någon av tätorterna i Ätradalen.

 Kölingareds socken är alltså en ”typiskt glesbygd”. Samtidigt är det en trivsam bygd med ett sjudande föreningsliv. Bygdegårdsföreningen Årås kvarn, hembygdsföreningen, kyrkan och byalaget ser till att ”det alltid är något på gång”. Vidsträckta bärmarker, flera fiskrika sjöar och vacker natur gör att många som flyttat till andra orter, för att få arbete, behåller sina gårdar och vistas här så fort tillfälle ges.
Årås kvarn & vandrarhem har under senare år utvecklats till något av bygdens turist-center. Vandrarhemmet, som drivs i samarbete med STF, lockar årligen många besökare. Kvarnen, med drängstuga och bröllopssvit utnyttjas under sommaren för romantiska bröllop. Konferenser, musikarrangemang, möten och sammankomster avlöser varann. Caféet i kvarnen är ett uppskattat utflyktsmål under sommarmånaderna.
Årås är även utgångspunkten för byalagets vandrings- och motionsled ”Vildmarksleden” där man kan välja mellan 8,3 respektive 4 kilometer.  Änglaleden, en vandrings- och cykelled som går genom en stor del av bygderna öster om Ulricehamn ansluter självfallet till Årås. Välkommen till vackra Kölingared!

English …
Kölingared is the largest county in the Ulricehamn district.   It is in the eastern part of this district and borders the Mullsjö district, in the Jönköping province.  The county extends over almost 18,000 acres.  Presently, 130 people live here permanently.  It was very different in the middle of the 19th century when approximately 1,600 people resided here.  Jobs in agriculture and forestry have remained the main occupations.
 With the mechanization of these activities and reduced profitability, smaller farmsteads have lost their importance for income-producing activity.  Today only a small number of families make a living from farming and forestry.  Many people work elsewhere: in Mullsjö, Jönköping, Ulricehamn, Borås or in some of the towns in the the Ätra valley.  The Kölingared county is thus a thinly populated area.  At the same time, it is a friendly area with a lot of activity. The Local Area Associations for Ǻrås Mill and Kölingared, the church and the Village Community always seem to have something “going on”.  Vast areas for picking berries, lakes with good fish stocks and beautiful countryside results in several people who have moved to a nearby area for work keep their farm houses and come to visit whenever possible; thus vacation dwellers.
 Ǻrås Mill as well as the hostel have become a center for tourism in the area.  The hostel, which is run by the Swedish Tourist Association attract visitors throughout the year.  The Mill, with its farm-hands shack and wedding suite is used summers for romantic weddings.  Conferences, concerts and various types of meetings take place there.  The café in the mill is a very popular place to visit during the summer months.  During its opening hours there is also a flea market going on in the smithy, hosted by the Village Community.
 Ǻrås is also the starting point for the Village Community’s Hiking Trail for walking and exercise, where you can choose between walking 8.3 kilometers (five and a half miles) or 4 kilometers (two and a half miles).   The “Änglaldeden” (the Angel’s trail) – a walking / biking trail that covers a large part of the area east of Ulricehamn is of course accessible from Ǻrås.

 Welcome to wonderful Kölingared!