månadsarkiv: mars 2016

Lena Lagnerö – ny ordförande i Hembygdsföreningen

hembygdsföreningen 2016 

 

Lars Wiktorsson, Brängesås, lämnade vid söndagens (20 mars) årsmöte med Kölingareds hembygdsförening ordförandeklubban till Lena Lagnerö, Valshalla, Lars har varit med i styrelsen sedan föreningen startade, varav de senaste fyra åren som ordförande. (Foto Torbjörn Kjellin)

Årsmötet samlade ett 40-tal av föreningens 182 medlemmar. Bo Carlsson, ”Bosse i Pinnahemmet” Mullsjö, medverkade och inbjöd till många goda skratt när han läste dikter ur sin bok ”På sôffelôket” varvat med västgötahistorier. 

Styrelsen redovisade, som vanligt, en omfattande verksamhet under året. Medlemsantalet ökade med drygt tio personer till 182. Ekonomin visade ett överskott på cirka 4 000 kronor. Till detta kommer ett bidrag från Peder Claessons 80-årsdag på nära 19 000 kronor, som grundplåt till en Kölingaredsbok.

Torbjörn Kjellin berättade om bokprojektet, där Peder Claesson är huvudförfattare med Torbjörn som fotograf. Tanken är att plocka bilder och text om gårdarna i Kölingared från 50-talets ”Sveriges bebyggelse” och uppdatera dessa med nytagna bilder och text om dagens förhållanden. Förutom gårdarna kommer även uppgifter om GPS koordinater på socknens torpställen att ingå. Kostnaden beräknas till cirka 55 000 kronor. Med lite bidrag och intäkter från bokförsäljning räknar styrelsen med att projektet kan gå jämt ut. Men för att vara helt på den säkra sidan avsattes 50 000 kronor i årets budget.

Verksamhetsplanen för året fastställdes och innefattar bland annat; fortsättning av kaninprojektet för barn och ungdomar, gökotta tillsammans med Årås kvarn, firandet av Nationaldagen, bilrally tillsammans med Knätte hembygdsförening (18 juni), kyrkslåtter, grillkväll vid hembygdsgården, svampexkursion och ”husförhör”.
Styrelseval
Lena Lagnerö valdes till ny ordförande.
Till styrelseledamöter på två år omvaldes Niklas Blad, Vråna, Ingrid Jacov, Marbohemmet. Nyvaldes Mathias Woller, Tumla, som efterträder Ing-Marie Sjöberg, Hulugärde.
Suppleanter: Monica Spjuth, Vråna och Fredrik Krause, Klastorp, omvaldes. Nyval av Catharina Woller, Tumla.

Revisorer: Evert Östvall, Bankeryd (omval) Torbjörn Kjellin, Svensholm (nyval) Suppleant; Roland Krause, Brängesås.
Valberedning:  Gösta Isaksson, Sävedalen, Gösta Knutsson, Udden.

Årsmöte med Årås kvarn

Årsmöte 2016

 

 

 

Delar av styrelsen för Bygdegårdsföreningen Årås kvarn efter avslutat årsmöte: Sittande från vänster. Aira Eriksson, Ingvor Carlander samt Hanna Gundberg. Stående från v.: Gösta Isaksson, Jens Böhn, Arne Johansson, Håkan Hammarsand samt Jan Stålkrantz. (Foto: Torbjörn Kjellin)

Söndagens snöväder och oplogade vägar gjorde att många valde hemmet istället för årsmötet i Årås kvarn. Ett 30-tal mötte dock upp. Som inledning bjöd kulturgeografen Pär Connelid, Varberg, på en digital kulturvandring.

Med utgångspunkt från ett antal historiska kartor berättade han om alla de kulturspår som generationer av brukande avsatt i Sjuhäradsbygden och inte minst i området runt Årås. Kartor och bilder från bland annat Kohesterberget visade på förekomsten av både grav- och odlingsrösen som spänner över flera 1000 år.
– Jag hoppas vi kan få möjlighet att undersöka det området närmare och därigenom förstärka besöksmålet Årås ytterligare, sade han.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Alf Gustavsson, Härna. I vanlig ordning redovisade styrelsen en omfattande verksamhet under året. Ett nytt inslag var ”Åråsdagen” som arrangerades i oktober med en publiktillströmning långt över vad man förväntat.
Ekonomin visade ett överskott före avskrivningar på 89 000 kronor, något lägre än budgeterat. Skälet till detta är färre uthyrningar av Kvarnen, ökade underhållskostnader för vatten- och värme samt lägre netto än väntat på årets arrangemang.
Omvald styrelse
Till styrelsen omvaldes Jens Böhn (ordförande), Arne Johansson, Ingvor Carlander och Håkan Hammarsand (ledamöter).Suppleanterna Thomas Sandahl, Emelie Nyreröd-Sandahl och Jan Stålkrantz omvaldes. Sofia Höglund nyvaldes som suppleant på ett år efter Anna-Karin Boo.
Revisorer; Omval av Malena Klasson, Hasse Lindgren (ordinarie), Britta Folkesson och Jan Forsman (suppleanter).
Valberedningen inför nästa år består av Mats Johansson (sammankallande) Lars Johansson och Christina Johansson.
Höjd och sänkt avgift
Medlemsavgiften för 2017 justerades och fastställdes till 150 kronor för vuxen. 250 för familj, den särskilda avgiften för barn och ungdom slopas. Föreningar betalar 400 kr.
Förslaget till verksamhetsplan klubbades. Utöver traditionella aktiviteter planeras ett byggnadsvårds- och ett trädgårdsläger i samarbete med Svensk Byggnadsvårdsförening. Arbetet med upprustning av södra flygeln fortsätter med målsättning att den skall kunna användas som hotell i början av 2017. Arbetet med parken fortsätter, likaså översyn av belysningen inom området, samt åtgärder för rationellare avfallshantering

Spännande kartor om Kohesterberget

Hur såg landskapet ut i vår del av Sjuhärad på 1200-talet? Om detta, om gården Löneslätt och mycket annat berättar kulturgeografen Pär Connelid när han på söndag, 6 mars, kommer till Årås kvarn.

I år inleder bygdegårdsföreningen Årås kvarn sitt årsmöte med en tillbakablick på bygdens agrarhistoria. Med utgångspunkt från egna fältstudier och äldre kartor visar Pär Connelid hur landskapet förändrats över tiden.
Man kan säga att det  blir en premiärvisning av kartor som försetts med detaljer från skilda epoker. Bland annat kommer han att tala om 1200-talsgården Löneslätt (belägen på Kohesterberget) som var ett aktivt jordbruk långt innan Årås blev Gylllenstiernas sätesgård, Men även gravrösen, fornåkrar och annat som finns i markerna kommer att belysas.
Föredraget startar klockan 14,00 i kvarnen. Efter det blir det fika med semla och sedan årsmöte. Alla är välkomna, hälsar föreningens ordförande Jens Böhn.   

Späckat program för 2016 – men ingen fiber

Ett 30-tal personer mötte upp när byalaget i måndags (29/2) höll sitt årsmöte och klubbade en omfattande verksamhetsplan för 2016. Hans Andersson, Ulricehamns Energi, informerade om bolagets aktuella utbyggnadsplaner för fiber. Någon tidpunkt för byggstart i Kölingared gav han inte.

En ledning, s.k. stamfiber byggs i sommar från Böne till telestationen vid Vållered, berättade han. Därmed finns de fysiska förutsättningarna för anslutning av ett lokalt nät. När detta kan påbörjas är mer ovisst.
-Alla byar vill givetvis att vi startar i år, men det är omöjligt, sade han. Vi tar det här steg för steg- Under 2016 kommer troligen halva området Böne-Knätte att få sin fiber. Här, Kölingared, kanske det kan bli aktuellt under 2017, men jag kan inget lova. Klart är att vi skall täcka in 90 procent av fastigheterna på landsbygden till slutet av 2020. När det blir dags kommer alla fastighetsägare få möjlighet att teckna anslutningsavtal. Anslutningsavgiften är fastställd till
22 700 kr.
Nya ledamöter 
Vid det efterföljande årsmötet omvaldes Mikael Hallgren som ordförande. Mats Johansson, Sjöryd, lämnade styrelsen så även Monica Spjuth.
Som ny ordinarie valdes Tina Linde, Tåhult. Ny suppleant, efter Monica Spjuth, Vråna, blev Mathias Woller, Tumla. Jens Böhn, Kölingsholm, omvaldes som ordinarie i styrelsen. Martin Davidsson, Bengtshemmet, fortsätter som suppleant.
Barbro Andersson, Matsaruder, nyvaldes som revisor på två år. Bernt Enghardt, Brona, har ett år kvar på sin mandattid. Tomas Jacov, Marbohemmet, omvaldes som suppleant.
Valberedare inför nästa årsmöte är Håkan Hammarsand (sammankallande) och Sven-Olov Larsson.
Verksamheten omsatte under året drygt 40 000 kronor, med en vinst på 176 kronor. I kassan finns tillgångar på cirka 190 000 kronor. Av detta är 11 000 kronor reserverade till fiberprojektet. Loppmarknaden med tipspromenader vid Årås gav ett netto på cirka 14 000 kronor. Kölingaredsdagen, som arrangerades av Tåhults rote, inbringade 3 800 kronor.
Verksamhetsplan
Mikael Hallgren presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan. Utöver nedanstående punkter beslutade årsmötet att en revidering/uppdatering av utvecklingsplanen för Kölingared, skall genomföras under året (nuvarande fastställdes vid årsmötet 2009).
. Utgivning av Kölingareds Nyheter, minst tre nummer.
. Påskbrasa vid Centrumplatsen.
. En fixardag på centrumplatsen samt Varpaledsbadet under våren.
. Loppmarknad och Tipspromenad Årås, söndagar under sommaren, start Mors Dag.
. 5 Juli, Kölingaredsdagen i Öaterbo rote.
. Skötsel av Varpaledsbadet, under badsäsongen.
. Ansvara för skötsel och underhåll av Vildmarksleden.
. Arbeta med Fiberprojektet.
. Vara pådrivande beträffande annan samhällsservice.