månadsarkiv: februari 2017

Byalaget avtackade sin redaktör

Torbjörn Kjellin, skribent/redaktör/fotograf/ansvarig utgivare m.m. för Kölingareds Nyheter har lämnat sitt uppdrag. Vid byalagets årsmöte, som hölls i måndags, 27 februari, blev han föremål för föreningens tack och hyllningar för sina mångåriga insatser med kamera, penna och tangentbord.  

Torbjörn slutar men i föreningens verksamhetsplan, som klubbades vid årsmötet, planeras för fortsatt utgivning av den lilla bygdetidningen. Minst tre nummer under innevarande år. Ansvaret för tidningen övertas av Fia Böhn, Jeriko, som även axlar ansvaret för byalagets hemsida, www.kolingared.se.
Årsmötet gästades av kommunens nya landsbygdsutvecklare Charlotte Svensson, Grovared. Hon inledde med en redogörelse över ”en landsbygdsutvecklares vardag” och sin roll som stödjare för bland annat kommunens 26 byalag och utvecklingsgrupper. Idag är”landsbygdsfrågorna”  utspridda på flera olika avdelningar i kommunförvaltningen. I framtiden hoppades hon att landsbygdsutvecklaren skall få en tydligare roll.
Minusresultat
Byalagets verksamhet under 2016 redovisades och avhandlades snabbt, under ledning av Christer Spjuth. Skötseln av Varpaledsbadet, Vildmarksleden, Centrumplatsen håller många sysselsatta under sommarhalvåret. Likaså föreningens loppis och tipspromenader vid Årås. Den traditionella Kölingaredsdagen ordnade Österbo rote.
Ekonomin för året visade på ett underskott på 16 600 kronor. En del av detta härrör från Centrumplatsen som kompletterats med ett nytt gruslager. Loppmarknaden har under flera år varit en viktig inkomstkälla. Nettot för året blev drygt 9 000 kronor. En minskning med 3000 kronor jämfört med föregående år.
Omval
Byalagets ordförande, Mikael Hallgren, omvaldes. Samma gällde för de avgående ledamöterna; Berit Persson, Gösta Knutsson och Ingrid Isaksson.
(valda 2016 är; Jens Böhn och Tina Linde).
Fredrik Krause omvaldes till suppleant. Fia Böhn, nyvaldes efter avgående Torbjörn Kjelin. (valda 2016 är; Martin Davidsson och Mathias Voller).
Som revisorer fortsätter Bernt Enghardt som ordinarie och Tomas Jakov som suppleant. (vald 2016; Barbro Andersson).
Ny i valberedningen blir Helèn Linde (vald 2016; Sven-Olov Larsson)
Aktiviteter
Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes: Påskafton planeras sedvanlig påskbrasa vid Centrumplatsen. Loppmarknaden och tipspromenaderna vid Årås startar Mors Dag.  Kölingsholms rote ordnar ” Kölingaredsdagen” den 4 juli. Utöver skötseln av Varpaledsbadet och Centrumplatsen finns en förlängning och upprustning av Vildmarksleden med i planerna.

Byalagets ordförande Mikael Hallgren, avtackade och blomsterhyllade Torbjörn Kjellin för hans mångåriga arbete med ”Kölingareds Nyheter”.

Dagens ordförande Christer Spjuth och sekreteraren Berit Persson deltar i hyllningarna.

Ett 30-tal sockenbor deltog i Byalagets årsmöte och fick bland annat lyssna på kommunens nya landsbygdsutvecklare Charlotte Svensson.

 

 

 

Byalaget kallas till Årsmöte

KÖLINGAREDS BYALAG
kallas till årsmöte måndag 27 februari kl. 19
i Årås kvarn.

Program: Ulricehamns kommuns nya landsbygdsutvecklare
Charlotte Hermansson Svensson berättar om landsbygdsutveckling i allmänhet och senaste nytt om fiberutbyggnaden i synnerhet.
Byalaget bjuder på kaffe och semla. Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Dagordning och övriga möteshandlingar finns här nedan.

Välkommen!      Styrelsen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dagordning vid Byalagets årsmöte 2017

1.     Mötet öppnas
2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.     Val av 2 protokolljusterare.
4.     Fastställande av dagordning.
5.     Fråga om mötets är behörigen utlyst.
6.     Verksamhets- och ekonomiberättelse.
7.     Revisionsberättelse.
8.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.
9.     Fastställandet av verksamhetsplan och budget för 2017.
10.                   Val av ordförande, ett år.
11.                   Val av styrelseledamöter för 2 år.
12.                   Val av suppleanter för 2 år.
13.                   Val av revisorer och suppleanter.
14.                   Val av valberedning.
15.                   Övriga frågor
16.                   Avslutning

—————————————————————————————————-

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2016
Styrelsen för Kölingareds Byalag avger följande verksamhetsberättelse:
Styrelsens sammansättning 2016
Ordförande                        Mikael Hallgren
Sekreterare                         Berit Persson
Kassör                                Gösta Knutsson
Övriga Ledamöter             Jens Böhn
Ingrid Isaksson
Tina Linde
Suppleanter                        Torbjörn Kjellin
Martin Davidsson
Mathias Woller
Fredrik Krause

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 4 st ordinarie protokollförda möten. Samt några inofficella möten för att rensa loppisen.
Årsmötet (ej inräknat ovan) hölls på Årås Kvarn den 29 februari med ett 30-tal personer närvarande. Mötet inleddes med information om UEABs utbyggnad av fiber av Hans Andersson UEAB.

Centrumplatsen
Är påfylld med nytt grus samt rensad från ogräs och sedan har skötseln av Centrumplatsen under sommaren varit fördelat mellan rotarna, har sedan fungerat hyfsat.

Vildmarksleden
har hållits under kontinuerlig översyn. Diverse röjningsarbete har utförts. Skötseln och underhållet av leden har utförts av en arbetsgrupp, ”Vildmarksledsgruppen”, bestående av; Sven-David Cederqvist, Bernt Enghardt, Jan Holm, Tomas Jacov, Bror Johansson, Gösta Knutsson, Mathias Woller samt Sven-Olov Larsson. Ansökan om bidrag till förbättringar är inskickad och godkänd.

Varpaledsbadet
Byalaget har även denna säsong haft ansvar för Varpaledsbadets skötsel.

Påskbrasan
Påskafton inföll i år den 26 mars. Det var , som vanligt denna tid på året, ganska kyligt och den värmande påskbrasa nedanför kyrkan var välkomnande. Drygt 60 personer trotsade kylan och deltog i arrangemanget, som hade anordnats av den s. k. ”Centrumroten”. Festen av avslutades med ett präktigt fyrverkeri.

Kölingaredsdagen
Den 5 juli firades Kölingaredsdagen. Den anordnades av Österbo rote som hade valt att vara på Starrebo. Var som vanligt mycket folk och bra anordande aktiveter. Vandringspriset vanns av Tåhults rote. Enda mindre problemet var att det var gott om mygg på platsen.

Loppmarknad och Tipspromenad
Loppmarknaden i smedjan vid Årås har den gångna sommaren hållits öppen vid Mors Dag samt under sommaren vid de söndagar då Årås Café varit öppet. I år har den hållits öppen med hjälp av ett rullande schema med olika grupper som haft ansvar för både loppis och tipspromenad.
Försöket med Bingopromenad har avslutas och vi har återgått till tipspromenad igen Medan loppisen har gett gott bidrag till kassan. Loppisen var även öppen under Årås dagen i oktober då vi sålde saker påsvis vilket gjorde gott för att tömma loppisen.
Torbjörn Kjellin har tagit ett stort ansvar för att loppisen ska fungera.

Bredbandsprojektet Fiber i Kölingared
Här ligger det mesta hos UEAB för tillfället. Fibergruppen har bevakat hur UEAB arbetar och fortsätter samla in intressenter.”

Kölingareds Nyheter
har under året kommit ut med tre nummer, samt några extrablad. Tidningen trycks i ca 220 ex., varav ca 100 ex. är prenumererad av personer som numera bor utanför socknen. Prenuneranterna har betalat 150:- kr för hela året. Hushållen i Kölingared får tidningen gratis.
15-20 ex har skickats till ”nyckelpersoner” i kommunen och i landsbygdsrörelsen.
Torbjörn Kjellin är ansvarig utgivare. Men Torbjörn har avsagt sig allt arbete med den nu och vi ska försöka att driva tidningen vidare med en arbetsgrupp.

Hemsidan
Byalagets hemsida www.kolingared.se  har skötts på ett bra sätt av Sven-Olov Larsson. Sven-Olov ser också till att hemsidan uppdateras regelbundet med vad som händer och sker i bygden.

Det händer i Kölingared
Under Juli månad gjordes en annonskampanj i UT där en annons sattes ut varje torsdag om vad som kommer att hända i Kölingared under kommande vecka. I denna kampanj medverkade både föreningar och företag och där alla betalade efter deltagande. Kampanjen var uppskattad av de medverkande.

Ekonomi
Ekonomin är i god balans. Årets verksamhet gav ett underskott på 16 639 kronor och behållningen vid årsskiftet uppgick till 177 902 kronor. En orsak till underskottet är att inga prenumerationer på KN är sålda i slutet av året. Samt ökad kostnad för annonsering och även nytt grus på Centrumplatsen . En sammanställning av årets resultat- och balansräkning finns som bilaga till denna verksamhetsberättelse.

Tack
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit med ideella insatser för fortsatt positiv utveckling av vår bygd.

Kölingared i februari 2017
Mikael Hallgren                                        Berit Persson                      Jens Böhn
Tina Linde                                                Gösta Knutsson                  Ingrid Isaksson

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Verksamhetsplan 2017

Tid                Aktivitet
Hela året       Kölingareds nyheter om allt går i lås
Sommaren     Loppmarknad på Årås, öppnas på Mors Dag, frivilliga behövs
Sommaren     Tipspromenader på Årås, frivilliga behövs
4 juli              Kölingaredsdagen  Kölingsholms rote
Juni-Augusti Varpaledsbadet sköts av byalaget
Påskafton      Brasa vid centrumplatsen
Hela året       Turistinformation, Vandringsleden
Hela året       Stödja arbetet för boende i Kölingared att få tillgång till effektiva
internetanslutningar. Fiberföreningen.
Hela året       Vara pådrivande beträffande annan samhällsservice

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Åråsgranen blev till pampiga bordsskivor

Plank till bord(Bilden: Förstesågaren Arne Hvit med några av de plankor som sågades fram ur ”Åråsgranen”)
Huvuddelen av stammen från den stora granen i Åråsparken förvandlades förra sommaren till 2,40 meter långa jätteplankor;  2,40 meter långa, fem centimeter tjocka och 1,50 meter breda. Perfekta för tillverkning av ett unikt och pampigt matbord.
Så tänkte Bygdegårdsföreningen Årås kvarn och bjöd ut dem till försäljning. Efterfrågan blev stor och idag finns bara ett 20-tal plankor kvar. – De bredaste gick först. De som nu finns kvar är mellan 80 – 120 centimeter breda, berättar föreningens ordförande Jens Böhn, som håller i försäljningen. Några har föreningen behållit för egen del. Bland annat tillverkade Sven-David och Magnus Cederqvist ett par bord som placerats i ett av källarvalven. Ytterligare några är på gång. I övrigt har huvudparten funnit nya ägare lite runt om i sydsverige. Få har alltså hamnat i Kölingared. Men den som är sugen efter en helt unik bordsskiva, från en  Coloradogran, som planterades runt 1907 av Otto Thörn på Årås, har nu en chans. 

Bord o bänkar

Bord med bänkar, signerat Sven-David och Magnus Cederqvist.