Byalaget

Kölingaredsdag 2011

Byalaget är föreningen där alla Kölingaredsbor, både helårs och fritidsboende, är medlemmar. Främsta uppgiften är att samla och tillvarata bygdens intressen. Uppgifter saknas inte;  vägarna behöver förstärkas och beläggas. Data och telekommunikation har inte alls den täckning och snabbhet som dagens och morgondagens generationer kräver. osv….

Utöver detta utvecklingsarbete svarar Byalaget för att Välkomstskyltarna, som möter alla vägfarare vid sockengränsen, underhålls. Likaså att Centrumplatsen, med anslagstavla och rastbord hålls snygg och välansad. Skötseln av Varpaledsbadet, vid Jogen, och underhållet av vandringsleden Vildmarksleden, som utgår från parkeringen vid Årås säteria, är ndra uppgifter som åvilar byalaget.
Allt som händer i bygden rapporteras i tidningen Kölingareds Nyheter, som utkommer ett par gånger per år. Som komplement till papperstidningen svarar byalaget även för Kölingareds hemsida på nätet (www.kolingared.se) som Du just nu läser.

Styrelse:
Ordförande Mattis Willysson, Svensholm
Ord. ledamöter:
Kassör Gösta Knutsson, Udden  070-594 28 43
Sekreterare Sofia Krause, Kohagen  070-998 89 81
Leif Claesson, Fållenäs, 070-914 98 55                                                                                                      Richard Baldwin, Grimsbo                                                                                                                          Karl Reiver, Lillås

Suppleanter
Mathias Woller, Tumla  076-820 00 19
Miriam Ryttge, Svensholm                                                                                                                          Karin Janson, Lövkullen                                                                                                                        Mats Johansson, Sjöryd

 English …
Village Community
The village community is the group where all people living in Kölingared, whether full-time or part-time (vacation dwellers), are members.   Its main purpose is to safeguard the interests of the local area.  There is no lack of causes:  the roads need improvement such as strengthening and asphalting, telecommunication coverage (data speeds, geographic coverage) is not at all what today’s and tomorrow’s societies require etc.
 In addition, the village Community Group makes sure that there are well-maintained welcome signs greeting motorists when they enter the greater Kölingared area.  Also, it handles the maintenance of information boards and picnic tables at the Central Square.  Other responsibilities include maintenance of the swim area at Jogen (Varpaledsbadet) and of the hiking trail between Ǻrås and Torpa.
 All the happenings in the area are reported in the newspaper “Kölingareds Nyheter” (News)   As a complement to the paper, the Village Community is also responsible for the Kölingared website (www.kolingared.se) that you are reading now.