månadsarkiv: februari 2016

Årsmöte med fiber

Den kommande utbyggnaden av fiber/bredband i Kölingared blir den stora punkten på byalagets årsmöte som hålls i Årås kvarn på måndag (29/2) kväll.

Hans Andersson, fiber/bredbands ansvarig hos, kommunala bolaget, Ulricehamns Energi AB medverkar. Han kommer bland annat att informera om det aktuella läget i kommunens fibersatsning. Det arbetet kan delas upp i två grenar. Dels utbyggnaden av ett stamnät som täcker telestationerna i kommunen, dels utbyggnad och anslutning av lokala nät.
Det förstnämnda, stamnätet, är något av nyckeln för de lokala näten. Kostnaden för det projektet delas mellan kommunen och regionen. För Kölingareds del kommer en gren av stamnätet, delen från Böne till Vållered, att bli klar under det här året.
När den insatsen är färdig finns alltså de praktiska förutsättningarna för en utbyggnad och anslutning av ett lokalt nät, som fångar upp fastigheterna i socknen. När detta kan bli återstår att se. Kommer Hans Anderssons besök på måndag att räta ut det frågetecknet?  Klart är att en bred uppslutning på årsmötet hjälper till att sätta tryck på frågan.
En annan avgörande faktor är intresset för fiberanslutning. Redan nu har byalagets fibergrupp samlat in och vidarebefordrat anmälningar från nästa alla fastigheter med året-runt-boende. Nu gäller det att hålla trycket uppe. Klockan 19 på måndag startar mötet. Byalaget bjuder på fika med semla, hälsar ordföranden Mikael Hallgren.

 

 

 

Årsmöte 29 februari

Byalaget håller sitt årsmöte 29 februari i Årås kvarn kl. 19.00
Program:
Information om den planerade utbyggnaden av bredband (fiber) i Kölingared.
Hans Andersson, bredbandsansvarig för Ulricehamns Energi AB, samt byalagets ”Fibergrupp”
medverkar.
Byalaget bjuder på kaffe och semla.
Årsmötesförhandlingar.
Alla välkomna!

Nedan finns verksamhetsberättelse, ekonomirapport, samt en enkät.

KÖLINGAREDS BYALAG –   VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2015

Styrelsen för Kölingareds Byalag avger följande verksamhetsberättelse:
Styrelsens sammansättning 2015
Ordförande                        Mikael Hallgren
V ordförande                     Mats Johansson
Sekreterare                         Berit Persson
Kassör                                Gösta Knutsson
Övriga Ledamöter             Jens Böhn,  Ingrid Isaksson
Suppleanter                        Torbjörn Kjellin, Martin Davidsson
                                             Monika Spjuth,   Fredrik Krause

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 5 st ordinarie protokollförda möten.
Årsmötet (ej inräknat ovan) hölls i Församlingshemmet 23 februari med ett 30-tal personer närvarande. Där talade Tomas Jacov om Landsbygdsalliansens arbete.
Arbetsdag
En allmän arbetsdag hölls den 2 maj. Vädret var inget vidare så vi var bara 3-4 personer så det gjordes bara en del arbete på centrumplatsen med krattning av gruset och liknade.
Vandringsfestival
Kommunen anordnade en vandringsfestival i hela kommunen där byalaget tillsammans med Årås Kvarn och friluftsfrämjande ansvarade för en tipspromenad på båda lederna samt även att det serverades grillad korv och hamburgare vid Årås Kvarn. Samt att det även fanns både barnaktiviteter längs leden samt en berättarstation som sköttes av Gösta Knutsson. Denna drog ca 50 personer och var uppskattad.
Centrumplatsen
Gruset rensades på fixardagen och sedan har skötseln av Centrumplatsen under sommaren varit fördelat mellan rotarna, har sedan fungerat hyfsat.
Vildmarksleden
Vildmarksleden har hållits under kontinuerlig översyn. Diverse röjningsarbete har utförts. Skötseln och underhållet av leden har utförts av en arbetsgrupp, ”Vildmarksledsgruppen”, bestående av; Sven-David Cederqvist, Bernt Enghardt, Jan Holm, Tomas Jacov, Bror Johansson, Gösta Knutsson, Mathias Woller samt Sven-Olov Larsson.
Varpaledsbadet
Byalaget har även denna säsong haft ansvar för Varpaledsbadets skötsel.
Påskbrasan
Påskafton inföll i år den  4 april. Det var , som vanligt denna tid på året, ganska kyligt och den värmande påskbrasa nedanför kyrkan var välkomnande. Grillen var också igång och serverade varmkorv. Drygt 60 personer trotsade kylan och deltog i arrangemanget, som hade anordnats av den s. k. ”Centrumroten”. Festen av avslutades med ett präktigt fyrverkeri.
Kölingaredsdagen
Den 7 juli firades Kölingaredsdagen. Tåhults rote svarade för arrangemanget som anordnades på Matsaruderna. Som vanligt blev detta återigen en succé med drygt 100 personer samlade. Programmet följde i stort sett det sedvanliga men en del nya spännande och roliga punkter hade ändå tillkommit. Var bland annat ett uppskattat lotteri med äldre saker
Loppmarknad och Tipspromenad
Loppmarknaden i smedjan vid Årås har den gångna sommaren hållits öppen vid Mors Dag samt under sommaren vid de söndagar då Årås Café varit öppet. I år har den hållits öppen med hjälp av ett rullande schema med olika grupper som haft ansvar för både loppis och tipspromenad.
I år gjorde vi ett försök med Bingopromenad och att det är frivilligt att ha tipsfrågor också. Så det har inte varit några tipspromenader vilket syns på resultatet. Medan loppisen har gett gott bidrag till kassan. Loppisen var även öppen under Årås dagen i oktober då vi sålde saker påsvis vilket gjorde gott för att tömma loppisen.
Torbjörn Kjellin har tagit ett stort ansvar för att loppisen ska fungera.
Bredbandsprojektet Fiber i Kölingared
Här ligger allt hos UEAB för tillfället.
Kölingareds Nyheter
Kölingared Nyheter har under året kommit ut med tre nummer, samt några extrablad. Tidningen trycks i ca 220 ex., varav ca 100 ex. är prenumererad av personer som numera bor utanför socknen. Prenuneranterna har betalat 140:- kr för hela året. Hushållen i Kölingared får tidningen gratis.
15-20 ex har skickats till ”nyckelpersoner” i kommunen och i landsbygdsrörelsen. Torbjörn Kjellin är ansvarig utgivare.
Hemsidan
Byalagets hemsida www.kolingared.se  har skötts på ett bra sätt av Sven-Olov Larsson. Sven-Olov ser också till att hemsidan uppdateras regelbundet med vad som händer och sker i bygden.
Det händer i Kölingared
Under Juli månad gjordes en annonskampanj i UT där en annons sattes ut varje torsdag om vad som kommer att hända i Kölingared under kommande vecka. I denna kampanj medverkade både föreningar och företag och där alla betalade efter deltagande. Kampanjen var uppskattad av de medverkande.
Ekonomi
Ekonomin är i god balans. Årets verksamhet gav ett överskott på  176 kronor och behållningen vid årsskiftet uppgick till  193 477 kronor. En sammanställning av årets resultat- och balansräkning finns som bilaga till denna verksamhetsberättelse.
Tack
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit med ideella insatser för fortsatt positiv utveckling av vår bygd.
Kölingared i februari 2015
Mikael Hallgren                                       Berit Persson                      Jens Böhn
Mats Johansson                                        Gösta Knutsson                  Ingrid Isaksson

 

Ekonomirapport 2015, budget 2016
Intäkter                              Utfall 2014   Utf. 2015      Budget 2016
Pren. Kölingareds Nyh.     13 170:-         14 830:-         15 000:-
Loppmarknad                     11 345:-         12 550:-         12 000:-
Annonser                                     0               2 030:-           2 000:-
Tips.p Bingo                        3 260:-             1 450:-           3 000:-
Vildmarksleden                           0                 300:-           1 000:-
Kölingaredsdagen                4 452:-           3 823:-           3 000:-
Bidrag o. gåvor                     6 625:-                  0                    0
Övr. intäkter                                0             5 710:-           5 000:-
Summa                                38 798:-         40 693:-         41 000:-

Kostnader
Kölingareds Nyheter          15 818:-         18 390:-         18 000:-
Kont adm. m.m.                    3 983:-           3 071:-           4 000:-
Annonser                               4 983:-           6 616:-           6 000:-
Hemsida                                2 432:-              738:-           2 000:-
Vildmarksleden                       429:-            1 569:-          3 000:-
Fiberprojektet                              0                     0           20 000:-
Övr. kostnader                      7 441:-         11 117:-           8 000:-
Summa                                35 086:-         41 501:-         61 000:-

Balansräkning
Ingående 2015-01-01                              Utgående 2015-12-31
Bank             194 365:-                            189 015:-
Kassa                       0                                   4 462:-
Tillgångar
osålda lotter             0                                   1 064:-
Årets vinst                                                     –  176:-
Summa          194 365:-                            194 365:-

Anm. Av redovisade medel är 11 272:- kr ”öronmärkta” för utbyggnad FIBER i Kölingared.

———————————————————————————————————————————-

Vid årsmötet kommer alla få möjlighet att fylla i/lämna in nedanstående enkät. Ta vara på tillfället och tänk redan nu igenom vad du tycker ……..

Prioritering Verksamhetsplan 2016
Så vi skulle behöva hjälp av medlemmarna att prioritera bland uppgifterna. Så om ni kunde vara vänliga att fylla i denna prioriteringslista med de fem punkter ni anser är viktigast att Byalaget jobbar med vore vi tacksamma.
Använd siffrorna 1-10 där 1 är den punkten ni tycker är viktigast. Fyll i siffran på den linjen framför uppgiften.
                     Påskbrasa vid centrumplatsen

                     Fixardagar för att snygga upp på olika områden

                     Loppmarknad på Årås,

                     Tipspromenader på Årås

                     Kölingaredsdagen

                     Varpaledsbadet

                      Kölingareds nyheter

                     Vandringsleden, Turistinformation,

                     Fortsatta ansträngningar att reda ut hur räddningstjänsten fungerar.

                    Stödja arbetet för boende i Kölingared att få tillgång bredband

                     Vara pådrivande beträffande annan samhällsservice 

                   Annat, ange vad                                                                                                              

 

 

 

Ny version Homecoming Week – film

Fotograf Emma Ekstrand har uppdaterat fjolårets videofilm om Kölingared och anpassat den till årets ”Homecoming Week” Filmen finns på hemsidan, www.kolingared.se. Klicka på English så hittar du den.  Den finns också på You Tube. Tipsa vänner och bekanta i USA om filmen och möjligheten att besöka Kölingared i sommar!

 

Nytt postnummer

Den 7 mars får de hushåll i Kölingared som tidigare hade Blidsberg som postort ny adress. Den nya adressen är 523 75 Dalum. Förändringen innebär att paket och andra försändelser som kommer med posten lämnas ut i macken i Dalum, istället för som nu i Blidsberg. Med andra ord lite kortare resa.
Önskemål om byte till Dalum har funnits länge. En namninsamling gjordes redan för åtta år sedan och överlämnades till ansvariga för Posten.  Efter år av väntan har postnummerrådet tänkt färdigt och beslutat att tillmötesgå önskemålet.  Information om detta kom till berörda hushåll i förra veckan (slutet av januari).