Årsmöte med Årås kvarn

Årsmöte 2016

 

 

 

Delar av styrelsen för Bygdegårdsföreningen Årås kvarn efter avslutat årsmöte: Sittande från vänster. Aira Eriksson, Ingvor Carlander samt Hanna Gundberg. Stående från v.: Gösta Isaksson, Jens Böhn, Arne Johansson, Håkan Hammarsand samt Jan Stålkrantz. (Foto: Torbjörn Kjellin)

Söndagens snöväder och oplogade vägar gjorde att många valde hemmet istället för årsmötet i Årås kvarn. Ett 30-tal mötte dock upp. Som inledning bjöd kulturgeografen Pär Connelid, Varberg, på en digital kulturvandring.

Med utgångspunkt från ett antal historiska kartor berättade han om alla de kulturspår som generationer av brukande avsatt i Sjuhäradsbygden och inte minst i området runt Årås. Kartor och bilder från bland annat Kohesterberget visade på förekomsten av både grav- och odlingsrösen som spänner över flera 1000 år.
– Jag hoppas vi kan få möjlighet att undersöka det området närmare och därigenom förstärka besöksmålet Årås ytterligare, sade han.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Alf Gustavsson, Härna. I vanlig ordning redovisade styrelsen en omfattande verksamhet under året. Ett nytt inslag var ”Åråsdagen” som arrangerades i oktober med en publiktillströmning långt över vad man förväntat.
Ekonomin visade ett överskott före avskrivningar på 89 000 kronor, något lägre än budgeterat. Skälet till detta är färre uthyrningar av Kvarnen, ökade underhållskostnader för vatten- och värme samt lägre netto än väntat på årets arrangemang.
Omvald styrelse
Till styrelsen omvaldes Jens Böhn (ordförande), Arne Johansson, Ingvor Carlander och Håkan Hammarsand (ledamöter).Suppleanterna Thomas Sandahl, Emelie Nyreröd-Sandahl och Jan Stålkrantz omvaldes. Sofia Höglund nyvaldes som suppleant på ett år efter Anna-Karin Boo.
Revisorer; Omval av Malena Klasson, Hasse Lindgren (ordinarie), Britta Folkesson och Jan Forsman (suppleanter).
Valberedningen inför nästa år består av Mats Johansson (sammankallande) Lars Johansson och Christina Johansson.
Höjd och sänkt avgift
Medlemsavgiften för 2017 justerades och fastställdes till 150 kronor för vuxen. 250 för familj, den särskilda avgiften för barn och ungdom slopas. Föreningar betalar 400 kr.
Förslaget till verksamhetsplan klubbades. Utöver traditionella aktiviteter planeras ett byggnadsvårds- och ett trädgårdsläger i samarbete med Svensk Byggnadsvårdsförening. Arbetet med upprustning av södra flygeln fortsätter med målsättning att den skall kunna användas som hotell i början av 2017. Arbetet med parken fortsätter, likaså översyn av belysningen inom området, samt åtgärder för rationellare avfallshantering