månadsarkiv: december 2014

Nya strandskyddsregler

Nyligen fastställde länsstyrelsen de nya bestämmelserna för strandskyddet. Runt sjöarna Lönnern, Vinsarpasjön, Jogen och Vållern blir det 200 meter. Likaså en del av Brängen.
Så här skriver länsstyrelsen i sitt beslut:
Lönnern
Lönnern med strandområden har höga värden för såväl det rörliga friluftslivet som för växt- och djurlivet. Exploatering kring sjön, även utanför hundrameterszonen, skulle innebära negativ påverkan på upplevelsevärdena, naturvärdena och möjligheterna till rörligt friluftsliv kring sjön. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till 200 m kring sjön är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området”.
Vinsarpasjön
Vinsarpasjön med strandområden har höga värden för såväl det rörliga friluftslivet som för växt- och djurlivet, särskilt fågellivet. Exploatering kring sjön, även utanför hundrameterszonen, skulle innebära negativ påverkan på upplevelsevärdena, naturvärdena och möjligheterna till rörligt friluftsliv kring sjön. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till 200 m kring sjön är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området”.

Jogen och Vållern
Jogen och Vållern med strandområden har höga värden för såväl det rörliga friluftslivet som för växt- och djurlivet. Exploatering kring sjöarna, även utanför hundrameterszonen, skulle innebära negativ påverkan på upplevelsevärdena, naturvärdena och möjligheterna till rörligt friluftsliv kring sjöarna. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till 200 m kring sjöarna är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området”.

Del av Brängen – Hulegärde
Hulegärde ligger i sluttningen ned mot sjön Brängens västra strand i ett kuperat och lövrikt odlingslandskap med värdefulla hagmarker. Hulegärde berörs av Natura-2000 område och har utsetts till riksintresse för naturvård.
Länsstyrelsens bedömning; Exploatering av det aktuella området skulle skada såväl områdets upplevelsevärden som dess värden för växt- och djurlivet. Länsstyrelsen bedömer därför att ett utvidgat strandskydd enligt bilaga 1.35, som omfattar naturbetesmarkerna på sjöns västsida, är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området. Övriga områden kring sjön omfattas av generellt strandskydd om 100 m”.
 Utförlig information om beslutet, karta där man kan se de nu aktuella gränserna runt respektive sjö, information om vart man skickar eventuella klagomål m.m. finns på länsstyrelsen webbplats;  http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/