månadsarkiv: maj 2020

Återblick … Årsmöte i byalaget

Byalaget och Årås kvarn hann klara av sina årsmöten innan coronaviruset slog till och stängde nästan all föreningsverksamhet.
Byalaget samlades som vanligt sista måndagen i februari. Torbjörn Kjellin inledde med en exposé över de senaste 23 årens händelser i bygden, som de speglats i  ”Kölingareds Nyheter”.  Cirka 70 nummer har producerats under den tiden, flertalet med Torbjörn Kjellin som ansvarig utgivare. Samtliga nummer hade han samlat i en pärm som nu överlämnades till hembygdsföreningen för förvaring i hembygdsgården.
Vägar och bredband
I verksamhetsberättelsen för 2019 noterar Byalaget bl.a. att de södra och centrala delarna av socknen under året fick fiberanslutning indragen via Ulricehamns Energi. För de norra och sydöstra delarna av socken saknas fortfarande tidsplan för utbyggnaden. I föreningens verksamhetsplan för 2020 klubbades därför fortsatta ansträngningar för att åtgärda bristerna inom all infrastruktur, alltså både bredband och vägar. Styrelsen fick också uppdrag att bevaka så att Trafikverkets hot mot vägbelysningen i området kan avvärjas. Föreningen tar fortsatt ansvarar för skötsel och underhåll av Vildmarksleden (via en särskild arbetsgrupp), centrumplatsen vid kyrkan samt Varpaledsbadet, det senare på uppdrag av Ulricehamns kommun.
Ekonomin visade ett överskott på 5 300 kronor. Kassabehållningen uppgår till cirka 190 000 kronor.
Styrelse
Styrelsevalet resulterade i ett par omkastningar; Lars Johansson, Askåsen, gick upp som ordinarie ledamot och Malin Iversen, Tåhult, tog i stället plats som suppleant. Föreningens ordförande Fia Böhn, Jeriko, omvaldes. Omval blev det också på ordinarie ledamoten Martin Davidsson, Bengtshemmet och suppleanten Mathias Voller Tumla.
Valda med ett år kvar, ordinare; Gösta Knutsson, Udden, Ingrid Isaksson, Torpa och Sofia Krause, Kohagen. Suppleanter: Tomas Jacov, Marbohemmet och Fredrik Krause, Klastorp.
Revisorer är Barbro Andersson och Bernt Enghardt med Christer Spjuth som ersättare.
Valberedningen består av Anna-Lena Krause, sammankallande, och Emelie Karlsson,

Återblick 2… Årås kvarn bantade styrelsen

Bygdegårdsföreningen Årås kvarn, med cirka 300 medlemmar, bantade vid sitt årsmöte antalet ledamöter i styrelsen.
Vid årsmötet 2018 meddelade styrelsen att man önskade genomföra en stadgeändring där man slopar valet av suppleanter. De nya stadgarna som antogs  första gången vid fjolårets årsmöte fastställdes nu. Där sägs att styrelsen skall bestå av ordförande samt minst sex och högst åtta övriga ledamöter.
Till ordförande omvaldes Jens Böhn. Ett år kvar av mandattiden har Jan Holm, Gösta Isaksson, Bengt-Olof Magnusson samt Lennart Bergquist. För två år omvaldes Arne Johansson, nyvaldes: Thomas Sandahl, Emelie Nyreröd-Sandahl samt Gerd Hallin.
Ingvor Carlander, Håkan Hammarsand samt Jan Stålkrantz lämnade sina platser och avtackades av ordföranden för sina insatser i föreningen.
Revisorerna Marlena Klasson och Hasse Lindgren omvaldes. Likaså suppleanterna Britta Folkesson och Jan Forsman.
Ingemar Melander lämnade valberedningen ett år i förväg. I hans ställe valdes Håkan Hammarsand. Ingrid Isaksson nyvaldes på tre år och Karl-Eric Claesson har två år kvar.  
Ombyggnad
En omfattande verksamhetsplan för 2020 med många olika arrangemang fastställdes. Flera traditionella aktiviteter återkommer; som Midsommarfest, söndagscaféer, veteranfordonsdag och julmarknad. Arbetet med upprustningen av parken och herrgårdsbyggnaderna fortsätter. Bland annat planeras en ombyggnad av arrendatorsbostaden när bygglov och finansiering är klart.   Resultatet för 2019, före avskrivningar, uppgick till 97 000 kronor. Föreningens tillgångar beräknas vid årsskiftet till 4,6 miljoner.
Budgeten för 2020, med en omsättning på nära en miljon kronor och beräknat överskott på cirka 90 000 kronor, fastställdes.
Kärvt år väntar
Allt detta hände de första dagarna i mars, sedan kom som bekant coronaepidemin. För Årås kvarn innebär det att huvuddelen av vårens arrangemang har ställts in. Likaså har ett flertal uthyrningar för bröllopsfester skjutits på framtiden eller helt avbokats. – Under året var 15 bröllop inbokade under tiden maj – oktober, berättar föreningens kassör Gösta Isaksson. Av dessa är fem ombokade till 2021, fyra  avbokade. Sex inplanerade bröllop under perioden aug – oktober finns ännu kvar, hur det blir med dessa avgörs av den fortsatta utvecklingen.  
– Beläggningen i vandrarhemmet är inte alls som vanligt, hittills har endast strögäster bokat in sig. Det innebär förstås ett betydelsefullt intäktsbortfall. Föreningen har sökt bidrag ur det statliga stödpaketet till kulturen, men om vi kan få del av det är osäkert eftersom de sökta bidragen vida överstiger de avsatta medlen. Klart är att coronaepidemin helt förändrat föreningens ekonomiska situation, konstaterar han.

Hembygdsföreningen höll årsmöte i luftigt miljö

Foto: Torbjörn Kjellin

Coronaepidemin förändrade i år helt förutsättningarna för hembygdsföreningens årsmöte. I stället för sista söndagen i mars genomfördes det nu på Norges nationaldag, 17 maj.

Folkhälsomyndighetens uppmaning om fysiskt avstånd mellan deltagarna vid olika möten följdes nogsamt. Därtill drog en frisk och kylig vind genom arenan vid Årås kvarn där de 20-talet årsmötesdeltagarna satt väl utspridda.
Föreningens ordförande Katarina Bladh redovisade fjolårets verksamhet och konstaterade bland annat att föreningens återupptagit den traditionella bakdagen. Ett nytt inslag var ”Antikrundan” som lockade många besökare till hembygdsgården. De traditionella aktiviteterna som nationaldagsfirande, grillfest, husförhör m.m. samlade som vanligt många intresserade. Ekonomiskt gav verksamheten ett överskott på drygt 2 000 kronor. Det egna kapitalet vid årsslutet uppgick till 111 000 kronor.
Styrelseval
Till ordförande för 2020 omvaldes Katarina Bladh. Som ledamöter för två år omvaldes: Nicklas Bladh, Vråna och Lars Johansson, Torpa. Nyvaldes; Anders Engström, Skogsborg.
Suppleanter; Rolf Kleinhans Bukowski, omval. Ingrid Jakov och Elina Reiver, nyvald.
(I styrelsen ingår som ordinarie ledamöter även Gösta Knutsson och Li Nordstrand båda med ett år kvar av sin mandattid).
Till revisorer omvaldes Bernth Enghardt och Lars Viktorsson med Mikael Hallgren som ersättare. Valberedning; Britt-Marie Melander (sammankallande) och Mona-Lis Knutsson.