Kyrkan

Nationaldag 2

Kölingared var under flera hundra år en egen församling inom Svenska kyrkan. Tillsammans med sju angränsande socknar bildades 2005 en gemensam församling – Redvägs församling. 2022 gick Redvägs församling tillsammans med sex församlings ihop och bildade Ulricehamns pastorat.
Den nuvarande kyrkan, som byggdes i mitten av 1800-talet, ersatte en medeltida träkyrka. Vid tiden för kyrkobygget bodde mycket folk i socknen och byggnaden anpassades därefter. Kyrkan har plats för cirka 400 personer och är därmed pastoratets största kyrka..
Kyrkorgeln

Kyrkans orgel är berömd. Den byggdes 1704 för Mariestads domkyrka, av mästaren Johan Niclas Cahman, men flyttades 1864 till Kölingared.
Kyrkorummet är ljust och vackert. Dopfunten från 1100-talet minner om kyrkans medeltida anor.
Gyllenstierna gravsten 2
I kyrkan avspeglas också socknens historia. En imponerande gravsten, (se vidstående bild) som fanns i den gamla medeltidskyrkan sparades och placerades längs fram i koret på södra långväggen. På den finns i relief en avbildning av ägaren till Årås säteri 1541-1586, riksrådet Erik Carlsson Gyllenstierna, hans hustru Karin Bielke och deras nio barn.
Tornets storklocka har också ingjutna vapen från ätterna Gyllenstierna och Yxkull.
Gudstjänster hålls en gång i månaden, under vinterhalvåret som regel i det intilliggande församlingshemmet (för att minska uppvärmningskostnaderna). Sommartid är lördagskvällarnas ”Musik i helgsmål” uppskattat inslag i bygdens andliga musikliv.

Ansvaret för kyrkans verksamhet åvilar kyrkorådet och kyrkofullmäktige. För att bibehålla den lokala förankringen finns ett särskilt sockenråd. Ledamöterna i detta utses vid den lokala sockenstämman.
Ordförande är Barbro Andersson,  Mattsaruder.
Ledamöter Johan Hallman, Maj-Lise Johansson, Arne Johansson, Anna-Lena Krause, Monica Spjuth, Kais Böhn, Christer Spjuth och Emelie Karlsson. 
Pastorsexpeditionen finns i Ulricehamn Tel 0321-17100
Kyrkoherde Carolina Davidsson 0321-17108
Diakon och arbetsledare i Redvägs församling
Anette Ljungberg 0321-17110
Komminister Jenny Jarvid 0321-17112
Ansvarig kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare
Jimmy Strålin 0321-17120

 English…

The church
Kölingared had its own parish within the SwedishLutheranStateChurch[1] for several centuries.  Together with seven adjacent parishes, a merged parish (the Redväg parish) was formed in 2005.
 The present church, which was built in the middle of the 19th century, replaced a wooden church from the Middle Ages.  At the time it was built, the population in the area was high and the church was built accordingly, to accommodate a substantial crowd.  The church seats 400 people and is the largest church in the Redväg parish.
 The church organ is famous.  It was built in 1704 For the Mariestad Cathedral by the organ master Johan Niclas Cahman.  It was moved to Kölingared in 1864.  A few years ago, a major renovation was done.  We hope that it will get expanded usage;  for example, by arranging one or two “organ weeks” every summer.
 The sanctuary is bright and beautiful.  The baptismal font is from the 12th century is a reminder of the church’s Middle Age ancestry.
The history of the area is also mirrored in the church.  An impressive gravestone (see the picture) that was in the medieval church building was saved, and placed in the front along the south wall.  On it is pictured the owner of the Ǻrås manor from 1541 to 1586, the Privy Councillor Erik Carlsson Gyllenstierna, his wife Karin Bielke and their nine children.
On the large bell in the church tower the seals of the Gyllenstierna and Yxkull families are engraved.
Church services are held at least once a month;  during the six winter months, usually in the church hall (to minimize costs of heating).  During summer Saturday evenings, an event “Music for the weekend” is an appreciated part of the area’s church music program.
The responsibility for the church ministry lies with the church council and the church supervising authority.  To keep the connection to the local area there is also a special county advisory group for this purpose.  Its members are selected at the local county gathering.
———————
 [1] It stopped being a StateChurch in the year 2000.