Hembygdsföreningen

Hembygdsgården 2

Kölingareds Hembygdsförening…..

med lite över 200 medlemmar har sin fasta punkt i Hembygdsgården, Stensered. Huset som uppfördes omkring 1850 var då huvudbyggnaden på Stensered Storegården. Här bodde under många år bygdens fjärdingsman Frans Andersson. I början av 1980-talet delades fastigheten och hembygdsföreningen övertog huset med omgivande tomtmark.
I dag är hembygdsgården en populär samlingspunkt, som utnyttjas flitigt från tidig vår till det traditionella husförhöret i början av november.

Föreningens styrelse:
Ordförande:   Katarina Bladh, 073-034 48 12
sekreterare: Li Nordstrand
kassör : Gösta Knutsson, 070-594 28 43
Fastighetsansvarig: Nicklas Bladh, 076-812 72 49
Övriga ledamöter: Ingrid Jacov, 072-231 57 72
Mathias Woller, 076-820 00 19
suppl.
Lars Johansson, 076-420 76 35
Anders Engström
Rolf Kleinhaus Bukowski 070-282 19 29

Hemsida:  www.hembygd.se/kolingared

English …
Local Area Association
Kölingared’s Local Area Association has more than 200 members and meet in the regional homestead in Stensered.  The house that was built around 1850 was then the main building in the Stensered Mansion.  For many years, the local constable Frans Andersson lived here.  In the early 1980s the property was divided and the Local Area Association acquired the house with its surrounding land.
 Today the regional homestead is a popular site that is used extensively from early spring to the traditional parish catechetical examination in early November.