Hembygdsföreningen

 

Kölingareds Hembygdsförening…..

med lite över 200 medlemmar har sin fasta punkt i Hembygdsgården, Stensered. Huset som uppfördes omkring 1850 var då huvudbyggnaden på Stensered Storegården. Här bodde under många år bygdens fjärdingsman Frans Andersson. I början av 1980-talet delades fastigheten och hembygdsföreningen övertog huset med omgivande tomtmark.
I dag är hembygdsgården en populär samlingspunkt, som utnyttjas flitigt från tidig vår till det traditionella husförhöret i början av november.

Föreningens styrelse:
Ordförande:   Katarina Bladh, 073-034 48 12
sekreterare: Li Nordstrand, 076-067 67 80
kassör : Gösta Knutsson, 070-594 28 43
Fastighetsansvarig: Nicklas Bladh, 076-812 72 49
Övriga ledamöter: Anders Engström, 073-952 67 86
Christine Segerpalm 070-278 02 19
suppl.
Rolf Kleinhaus Bukowski 070-282 19 29
Christopher Harper 070-635 80 23
Emma Hallgren 076-192 80 50
Hemsida:  www.hembygd.se/kolingared

English …
Local Area Association
Kölingared’s Local Area Association has more than 200 members and meet in the regional homestead in Stensered.  The house that was built around 1850 was then the main building in the Stensered Mansion.  For many years, the local constable Frans Andersson lived here.  In the early 1980s the property was divided and the Local Area Association acquired the house with its surrounding land.
 Today the regional homestead is a popular site that is used extensively from early spring to the traditional parish catechetical examination in early November.