Vildmarksleden

Vildmarksleden 2012

Välkommen till vår Kultur- och vandringsled
vid anrika Årås Säteri

Du väljer gul markering = 8,3 kilometer eller blå markering = 4 kilometer. Start/mål: Parkeringplatsen vid Årås.

Du följer i början landsvägen som går genom den mäktiga allén vid Årås.  Viker sedan av och följer en stig som går på mark där det tidigare var slåtter- och betesängar. Passerar över toppen av Kohesterberget och det 3000-åriga gravröset. Från toppen av berget ser du ut över skogarna runt Årås, i väster skymtar gårdarna i Torpa by. Efter ytterligare några hundra meter, på bergets västsida finns ett vindskydd/rastkoja.

Efter 2,5 kilometer delar sig leden. Den kortare (4 km.) följer en inägoväg ner till sjön Jogen. Den långa (8,5 km.) fortsätter ut över den vidsträckta Vitamossen, en högmosse som utgör vattendelaren mellan Tidan och Ätrans avrinningsområden. I början av den del av mossen som tidigare var odlad och nu är skogbeväxt leder en avstickare ut till resterna av en askugn. Innan du kommer ut på själva Vitamossen passerar du torpruinen Ladubacken och sedan ”Korgabacken”, där baron Peiffs en gång hade sitt lusthus.

Område kännetecknas av ett rikt växt- och djurliv. Älg och rådjur är vanligt förekommande. Ett par räv- och grävlingsgryt finns strax intill leden. Ute på mossen kan man ibland se någon trana som smyger iväg. I lufthavet svävar ofta ormvråken på vida vingar. Under vår och försommar är göken en trägen följeslagare och tidiga vårmorgnar spelar orren.

Strax väster om gården Udden passerar leden genom ett f.d. försöksområde där Skogshögskolan undersökte hur dikning och gödsling av torvmark påverkade skogens tillväxt. Resultatet redovisas på ett antal informationstavlor. På västra sidan mossen svängar leden söder/österut och går genom gammelskogen på Långåsen. Passerar f.d. torpen Ön och Tumla. Gör sedan en avstickare till en varggrop innan du åter når sjön Jogen. En sjö med klart vatten och fina sandstränder. Där finns möjlighet till bad, eller en stunds meditation till ljudet av vågornas stilla kluckande mot stranden.

Sista delen av leden, fram till startpunkten vid Årås, följer sjöstranden. På en udde strax innan målet finns ett rastbord med fin utsikt över Jogen och med Liareds kyrka i fjärran.

Under sommaren håller Bygdegårdsföreningen Årås kvarn sitt kvarncafé öppet; söndagar mellan klockan 13 -17. I en angränsande byggnad finns en loppmarknad som hålls öppet under samma tid.

De fuktigaste partier över mossen är spångade men vid regn kan stigen vara blöt på vissa sträckor. Vid regn, samt höst, vinter och vår, rekommenderar vi stövlar eller vandrarkängor. Ytterligare information finner du vid Årås kvarn.

Välkommen!
Karta – Vildmarksleden
English ….

Hiking trail
Welcome to our hiking / exercise trail at the old Ǻrås manor.  There are two difficulty levels:
Follow yellow markings for the 8.3 kilometer (5.5 miles) trail;
Follow blue markings for the 4 kilometer (2.5 miles) trail.

The starting point is the Ǻrås parking lot. To begin with, you follow the tree-lined entrance road at Ǻrås.   You then turn on to a trail through 50-year-old pine forest growing where there were formerly meadows.  Then you pass over the Kohester mountain and old heaps of stones marking graves, 3,000 years old.  From the mountain top you see the forested area around Ǻrås, and to the west you can see the farms in the Torpa village.  On the west side of the mountain there is a shelter / protective  cover with a view of lakeJogen.

After 2.5 kilometers (a mile and a half) the trail splits.  The shorter one goes through farm meadows down to lakeJogen.   The longer one continues over the vast Vitamossen peat bog, a high-level peat bog that forms the water shed between the Tidan and Äran rivers.  Before coming to the peat bog, you pass the ruins of the old farm stead Ladubacken and of the pleasure house Korgabacken that belonged to baron Peiffs.

The area has a vast variety of plants and animals.  Moose and deer are common.   Fox and badger dwellings can be seen along the trail.  On the bog, cranes can sometimes be seen flying off.  Buzzards can be seen flying with their large wingspans.  During spring and early summer, cuckoos are commonly seen and during spring mornings, you can hear the black grouse.

East of Torpa village the trail turns southwest and takes you through the old woods on the ridge Longåsen.  You pass the former farmsteads Ön (the island) and Tumla.  After that, it passes by a wolf trap before reaching lakeJogen again;  a lake with clear water and sandy beaches.  There you can swim or meditate to the sounds of the waves bubbling against the shore.

The last part of the trail, back to the starting point at Ǻrås, follos the beach.  On a peninsula just before the end point there is a picnic table with a fine view of the lake and the Liared church in the background.

During the summer, the Ǻrås Mill Memorial Association keeps its café in the mill open on Sundays between 1 and 5 pm.  In an adjacent building, the village community runs a flea market during the same hours.

The trail passes over the Vitamossen peat bog.  The wettest parts are covered with wooden walkways, but when it rains they can be wet.   When it rains, and generally during fall, winter and spring we recommend wearing boots or sturdy walking shoes.  More information is found at Ǻrås Mill.