Byalaget

Kölingaredsdag 2011

Byalaget är föreningen där alla Kölingaredsbor, både helårs och fritidsboende, är medlemmar. Främsta uppgiften är att samla och tillvarata bygdens intressen. Uppgifter saknas inte;  vägarna behöver förstärkas och beläggas. Data och telekommunikation har inte alls den täckning och snabbhet som dagens och morgondagens generationer kräver. osv….

Utöver detta utvecklingsarbete svarar Byalaget för att Välkomstskyltarna, som möter alla vägfarare vid sockengränsen, underhålls. Likaså att Centrumplatsen, med anslagstavla och rastbord hålls snygg och välansad. Skötseln av Varpaledsbadet, vid Jogen, och underhållet av vandringsleden Vildmarksleden, mellan Årås och Torpa, är andra uppgifter som åvilar byalaget.
Allt som händer i bygden rapporteras i tidningen Kölingareds Nyheter, som utkommer minst tre gånger per år med Fia Böhn som redaktör. Som komplement till papperstidningen svarar byalaget även för Kölingareds hemsida på nätet (www.kolingared.se) som Du just nu läser.

Styrelse:
Ordförande Fia Böhn, 076-793 17 64
V. ordf. Martin Davidsson, 073-828 50 85
Kassör Gösta Knutsson, 0515-910 31, 070-594 28 43
Sekreterare Sofia Krause, 070-998 89 81
Ingrid Isaksson 0321-330 31, 070-681 21 67
Leif Claesson, Fållenäs, 070-914 98 55

Suppleanter:
Fredrik Krause, 076-835 34 60
Mathias Woller, 076-820 00 19
Tomas Jacov, 076-343 12 30 (tomasjacov@gmail.com)
Malin Iversen,  073-153 85 83

 English …
Village Community
The village community is the group where all people living in Kölingared, whether full-time or part-time (vacation dwellers), are members.   Its main purpose is to safeguard the interests of the local area.  There is no lack of causes:  the roads need improvement such as strengthening and asphalting, telecommunication coverage (data speeds, geographic coverage) is not at all what today’s and tomorrow’s societies require etc.
 In addition, the village Community Group makes sure that there are well-maintained welcome signs greeting motorists when they enter the greater Kölingared area.  Also, it handles the maintenance of information boards and picnic tables at the Central Square.  Other responsibilities include maintenance of the swim area at Jogen (Varpaledsbadet) and of the hiking trail between Ǻrås and Torpa.
 All the happenings in the area are reported in the newspaper “Kölingareds Nyheter” (News) which is published at least three times yearly with Thorbjörn Kjellin as editor.  As a complement to the paper, the Village Community is also responsible for the Kölingared website (www.kolingared.se) that you are reading now.