Årås kvarn

Årås kvarn 1

Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn…
utnämndes 2012 till Årets Bygdegård i Sverige. En välförtjänt utmärkelse efter många år av ideellt arbete. Föreningen bildades 1983 med målet att upprusta den förfallna kvarnen vid f.d. Årås säteri till samlingslokal för bygden. Kvarnen ägdes vid den tiden av Domänverket.  Föreningen betalade 10 000 kronor för byggnaden och ett stycke mark. Fem år senare, hösten 1987, var huset renoverat och Kölingared hade fått en ändamålsenlig bygdegård.
Med kvarnen som bas har verksamheten kontinuerligt utvecklats. 1991 inköptes två flygelbyggnader, som tidigare varit bostäder för de som arbetade på Årås. Båda husen har renoverats från grunden. En är idag vandrarhem, som drivs i samarbete med STF. Den andra inrymmer bland annat en bröllopssvit, svärmorsrum och ett museum tillägnat en av bygdens söner, författaren  Wilhelm von Braun.
Midsommar 2013 013
En nedrasad smedja har ersatts av en ny. Där säteriets sågverk en gång stod byggde föreningen nyligen en dansrotunda, kallad Årås Arena. En populär plats som flitigt utnyttjas för gammaldans, allsångskvällar och bröllop.

Den senaste utmaning kom 2011 då föreningen fick möjlighet att köpa det forna säteriets huvudbyggnad med tillhörande park och två flyglar. Med köpet har föreningen nu fått möjlighet att återskapa den ursprungliga herrgårdsmiljön vid Årås. (Godset som helhet upphörde då statliga domänverket, nuvarande statsägda bolaget Sveaskog,  i början av 1960-talet köpte fastigheten).  Samtliga byggnader och parken är akut behov av upprustning. Ett långsiktigt arbete med detta har inletts med målet att skapa Årås konferens & gästgifveri.

Föreningens styrelse:
Ordförande             Jens Böhn, 070-531 61 55
Vice ordförande      Lena Renman, 070-301 08 11
Sekreterare             Lennart Bergquist, 072-232 00 41
Kassör                      Bengt-Olof Magnusson, 070-677 61 71
Övriga:
Jan Holm, 070-254 84 77
Arne Johansson, 070-590 47 21
Gerd Hallin, 076-323 41 40
Gunilla Ideström, 070-359 20 86
Stefan Bromander
Adjungerade ledamot: Gösta Isaksson, 070-330 07 85,

Värdinna för kvarnen och vandrarhemmet: Fia Böhn och Christine Segerpalm.
tel. 072-329 11 51
email: info@araskvarn.se

Läs mer: www.araskvarn.se

English

Ǻrås Mill
This group, the Ǻrås Mill Memorial Association, which was formed to refurbish the mill was in the year 2012 awarded the honor of being the (best) LocalAreaMemorialBuilding in all of Sweden.  This was a well-deserved honor after many years of work.   It was formed in 1983 with the goal of refurbishing the decrepit and run-down mill at the former Ǻrås Manor to a gathering place for the local area.  At that time, the mill was owned by Assi Domän, a government entity.   The Ǻrås Mill Memorial Association paid 10,000 kronor (about $1,500) for the building and a piece of surrounding land.   In 1987 the building was renovated and Kölingared had thus acquired a useable LocalArea  MemorialBuilding.
 With the mill as basis, the activity there has expanded continually.  In 1991, two adjacent buildings were purchased, which previously had contained apartments for the workers at the mill.   Both of those buildings have been thoroughly renovated.   One is today a hostel, run by the Swedish Tourist Association.  The other contains, among other things, a wedding hotel suite and a mother-in-law room and a museum depicting a local author, the writer Wilhelm von Braun.
 A run-down smithy has been replaced with a new one.   Where the manor’s saw mill once stood, the Association recently built a dance pavilion, called Ǻrås Arena, a popular place that is utilized for square dancing, sing-alongs and weddings.
 The latest challenge came in 2011 when the Association was able to buy the main house of the former manor along with its park and two additional buildings.  With this purchase, the Association is now able to re-create the original manor at Ǻrås.
 The manor with surrounding buildings and park ceased to operate when a government entity (Statliga Domänverket, now Sveaskog) bought the property in the early 1960s.  All of those buildings are in need of restoration.  A long-term project has started with the intention of creating an Ǻrås conference center and hotel.