Byalaget avtackade sin redaktör

Torbjörn Kjellin, skribent/redaktör/fotograf/ansvarig utgivare m.m. för Kölingareds Nyheter har lämnat sitt uppdrag. Vid byalagets årsmöte, som hölls i måndags, 27 februari, blev han föremål för föreningens tack och hyllningar för sina mångåriga insatser med kamera, penna och tangentbord.  

Torbjörn slutar men i föreningens verksamhetsplan, som klubbades vid årsmötet, planeras för fortsatt utgivning av den lilla bygdetidningen. Minst tre nummer under innevarande år. Ansvaret för tidningen övertas av Fia Böhn, Jeriko, som även axlar ansvaret för byalagets hemsida, www.kolingared.se.
Årsmötet gästades av kommunens nya landsbygdsutvecklare Charlotte Svensson, Grovared. Hon inledde med en redogörelse över ”en landsbygdsutvecklares vardag” och sin roll som stödjare för bland annat kommunens 26 byalag och utvecklingsgrupper. Idag är”landsbygdsfrågorna”  utspridda på flera olika avdelningar i kommunförvaltningen. I framtiden hoppades hon att landsbygdsutvecklaren skall få en tydligare roll.
Minusresultat
Byalagets verksamhet under 2016 redovisades och avhandlades snabbt, under ledning av Christer Spjuth. Skötseln av Varpaledsbadet, Vildmarksleden, Centrumplatsen håller många sysselsatta under sommarhalvåret. Likaså föreningens loppis och tipspromenader vid Årås. Den traditionella Kölingaredsdagen ordnade Österbo rote.
Ekonomin för året visade på ett underskott på 16 600 kronor. En del av detta härrör från Centrumplatsen som kompletterats med ett nytt gruslager. Loppmarknaden har under flera år varit en viktig inkomstkälla. Nettot för året blev drygt 9 000 kronor. En minskning med 3000 kronor jämfört med föregående år.
Omval
Byalagets ordförande, Mikael Hallgren, omvaldes. Samma gällde för de avgående ledamöterna; Berit Persson, Gösta Knutsson och Ingrid Isaksson.
(valda 2016 är; Jens Böhn och Tina Linde).
Fredrik Krause omvaldes till suppleant. Fia Böhn, nyvaldes efter avgående Torbjörn Kjelin. (valda 2016 är; Martin Davidsson och Mathias Voller).
Som revisorer fortsätter Bernt Enghardt som ordinarie och Tomas Jakov som suppleant. (vald 2016; Barbro Andersson).
Ny i valberedningen blir Helèn Linde (vald 2016; Sven-Olov Larsson)
Aktiviteter
Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes: Påskafton planeras sedvanlig påskbrasa vid Centrumplatsen. Loppmarknaden och tipspromenaderna vid Årås startar Mors Dag.  Kölingsholms rote ordnar ” Kölingaredsdagen” den 4 juli. Utöver skötseln av Varpaledsbadet och Centrumplatsen finns en förlängning och upprustning av Vildmarksleden med i planerna.

Byalagets ordförande Mikael Hallgren, avtackade och blomsterhyllade Torbjörn Kjellin för hans mångåriga arbete med ”Kölingareds Nyheter”.

Dagens ordförande Christer Spjuth och sekreteraren Berit Persson deltar i hyllningarna.

Ett 30-tal sockenbor deltog i Byalagets årsmöte och fick bland annat lyssna på kommunens nya landsbygdsutvecklare Charlotte Svensson.