Byalaget kallas till Årsmöte

KÖLINGAREDS BYALAG
kallas till årsmöte måndag 27 februari kl. 19
i Årås kvarn.

Program: Ulricehamns kommuns nya landsbygdsutvecklare
Charlotte Hermansson Svensson berättar om landsbygdsutveckling i allmänhet och senaste nytt om fiberutbyggnaden i synnerhet.
Byalaget bjuder på kaffe och semla. Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Dagordning och övriga möteshandlingar finns här nedan.

Välkommen!      Styrelsen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dagordning vid Byalagets årsmöte 2017

1.     Mötet öppnas
2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.     Val av 2 protokolljusterare.
4.     Fastställande av dagordning.
5.     Fråga om mötets är behörigen utlyst.
6.     Verksamhets- och ekonomiberättelse.
7.     Revisionsberättelse.
8.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.
9.     Fastställandet av verksamhetsplan och budget för 2017.
10.                   Val av ordförande, ett år.
11.                   Val av styrelseledamöter för 2 år.
12.                   Val av suppleanter för 2 år.
13.                   Val av revisorer och suppleanter.
14.                   Val av valberedning.
15.                   Övriga frågor
16.                   Avslutning

—————————————————————————————————-

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2016
Styrelsen för Kölingareds Byalag avger följande verksamhetsberättelse:
Styrelsens sammansättning 2016
Ordförande                        Mikael Hallgren
Sekreterare                         Berit Persson
Kassör                                Gösta Knutsson
Övriga Ledamöter             Jens Böhn
Ingrid Isaksson
Tina Linde
Suppleanter                        Torbjörn Kjellin
Martin Davidsson
Mathias Woller
Fredrik Krause

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 4 st ordinarie protokollförda möten. Samt några inofficella möten för att rensa loppisen.
Årsmötet (ej inräknat ovan) hölls på Årås Kvarn den 29 februari med ett 30-tal personer närvarande. Mötet inleddes med information om UEABs utbyggnad av fiber av Hans Andersson UEAB.

Centrumplatsen
Är påfylld med nytt grus samt rensad från ogräs och sedan har skötseln av Centrumplatsen under sommaren varit fördelat mellan rotarna, har sedan fungerat hyfsat.

Vildmarksleden
har hållits under kontinuerlig översyn. Diverse röjningsarbete har utförts. Skötseln och underhållet av leden har utförts av en arbetsgrupp, ”Vildmarksledsgruppen”, bestående av; Sven-David Cederqvist, Bernt Enghardt, Jan Holm, Tomas Jacov, Bror Johansson, Gösta Knutsson, Mathias Woller samt Sven-Olov Larsson. Ansökan om bidrag till förbättringar är inskickad och godkänd.

Varpaledsbadet
Byalaget har även denna säsong haft ansvar för Varpaledsbadets skötsel.

Påskbrasan
Påskafton inföll i år den 26 mars. Det var , som vanligt denna tid på året, ganska kyligt och den värmande påskbrasa nedanför kyrkan var välkomnande. Drygt 60 personer trotsade kylan och deltog i arrangemanget, som hade anordnats av den s. k. ”Centrumroten”. Festen av avslutades med ett präktigt fyrverkeri.

Kölingaredsdagen
Den 5 juli firades Kölingaredsdagen. Den anordnades av Österbo rote som hade valt att vara på Starrebo. Var som vanligt mycket folk och bra anordande aktiveter. Vandringspriset vanns av Tåhults rote. Enda mindre problemet var att det var gott om mygg på platsen.

Loppmarknad och Tipspromenad
Loppmarknaden i smedjan vid Årås har den gångna sommaren hållits öppen vid Mors Dag samt under sommaren vid de söndagar då Årås Café varit öppet. I år har den hållits öppen med hjälp av ett rullande schema med olika grupper som haft ansvar för både loppis och tipspromenad.
Försöket med Bingopromenad har avslutas och vi har återgått till tipspromenad igen Medan loppisen har gett gott bidrag till kassan. Loppisen var även öppen under Årås dagen i oktober då vi sålde saker påsvis vilket gjorde gott för att tömma loppisen.
Torbjörn Kjellin har tagit ett stort ansvar för att loppisen ska fungera.

Bredbandsprojektet Fiber i Kölingared
Här ligger det mesta hos UEAB för tillfället. Fibergruppen har bevakat hur UEAB arbetar och fortsätter samla in intressenter.”

Kölingareds Nyheter
har under året kommit ut med tre nummer, samt några extrablad. Tidningen trycks i ca 220 ex., varav ca 100 ex. är prenumererad av personer som numera bor utanför socknen. Prenuneranterna har betalat 150:- kr för hela året. Hushållen i Kölingared får tidningen gratis.
15-20 ex har skickats till ”nyckelpersoner” i kommunen och i landsbygdsrörelsen.
Torbjörn Kjellin är ansvarig utgivare. Men Torbjörn har avsagt sig allt arbete med den nu och vi ska försöka att driva tidningen vidare med en arbetsgrupp.

Hemsidan
Byalagets hemsida www.kolingared.se  har skötts på ett bra sätt av Sven-Olov Larsson. Sven-Olov ser också till att hemsidan uppdateras regelbundet med vad som händer och sker i bygden.

Det händer i Kölingared
Under Juli månad gjordes en annonskampanj i UT där en annons sattes ut varje torsdag om vad som kommer att hända i Kölingared under kommande vecka. I denna kampanj medverkade både föreningar och företag och där alla betalade efter deltagande. Kampanjen var uppskattad av de medverkande.

Ekonomi
Ekonomin är i god balans. Årets verksamhet gav ett underskott på 16 639 kronor och behållningen vid årsskiftet uppgick till 177 902 kronor. En orsak till underskottet är att inga prenumerationer på KN är sålda i slutet av året. Samt ökad kostnad för annonsering och även nytt grus på Centrumplatsen . En sammanställning av årets resultat- och balansräkning finns som bilaga till denna verksamhetsberättelse.

Tack
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit med ideella insatser för fortsatt positiv utveckling av vår bygd.

Kölingared i februari 2017
Mikael Hallgren                                        Berit Persson                      Jens Böhn
Tina Linde                                                Gösta Knutsson                  Ingrid Isaksson

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Verksamhetsplan 2017

Tid                Aktivitet
Hela året       Kölingareds nyheter om allt går i lås
Sommaren     Loppmarknad på Årås, öppnas på Mors Dag, frivilliga behövs
Sommaren     Tipspromenader på Årås, frivilliga behövs
4 juli              Kölingaredsdagen  Kölingsholms rote
Juni-Augusti Varpaledsbadet sköts av byalaget
Påskafton      Brasa vid centrumplatsen
Hela året       Turistinformation, Vandringsleden
Hela året       Stödja arbetet för boende i Kölingared att få tillgång till effektiva
internetanslutningar. Fiberföreningen.
Hela året       Vara pådrivande beträffande annan samhällsservice

……………………………………………………………………………………………………………………………………………