Fiberprojektet i gång

Nu är det klart! Byalaget får 20 000 kronor i bidrag av Leader Sjuhärad för undersökning av förutsättningarna och intresset för ett lokalt fibernät i Kölingared. Projektledare är Dag Lagnerö, Valshalla.

På sikt kommer nuvarande teleledningar att försvinna. Behovet av säkra och snabba teleförbindelser är stort. Ulricehamns kommun har startat en utbyggnad av ett fibernät som skall förse kommunens olika delar med snabbt bredband. Enligt planerna kommer fiberdragning att ske från Böne till Kölingared 2016. Det är sedan upp till de boende att avgöra om man vill organisera lokala ”byanät” som kan anslutas till stamledningen.
 – Vårt projekt, som nu startat, syftar till att kartlägga förutsättningarna och kostnaderna för ett eller flera  ”byanät” som täcker största möjliga del av socknen.  Inledningsvis kartläggs boendestrukturen, både fast- och fritidsboende. Denna matchas sedan mot möjliga anslutningspunkter till stamnätet, berättar Dag Lagnerö.
 Byalagets styrelse är styrgrupp för projektet. Personer både inom och utom styrelsen kommer att engageras, liksom också viss extern expertis.
Informationsmöten
– Med användning av schablonmässiga kostnader för bl.a. grävning och rörläggning kan en första indikation på nätets totalkostnad tas fram och presenteras för sockeninvånarna. Informationsmöten kommer att arrangeras allt eftersom projektet fortskrider, fortsätter Dag Lagnerö.
 Den här inledningsetappen, som skall vara klar till årsskiftet, finansieras huvudsakligen genom den ”lokala utvecklingcheck” på 20.000 kr, som beviljats av Leader Sjuhärad .
 Om det finns intresse för en fortsättning initieras en, eller möjligen flera, ekonomiska föreningar, ”fiberföreningar”, som tar över och driver vidare med projektering, anläggning och drift av ”byanäten.”